top of page
Botox Wondertox 100 Unit Hàn Quốc - Tiêm xóa nhăn thon gọn hàm bắp tay chân

Botox Wondertox 100 Unit Hàn Quốc - Tiêm xóa nhăn thon gọn hàm bắp tay chân

Botox Wondertox 100 Unit Hàn Quốc - Tiêm xóa nhăn thon gọn hàm bắp tay chân

 

- 𝐗𝐮ấ𝐭 xứ: 𝐂ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐊𝐮𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐧ổ𝐢 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐭ạ𝐢 𝐇à𝐧 𝐐𝐮ố𝐜.
- 𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐭𝐨𝐱 đượ𝐜 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡ế 𝐛ở𝐢 𝐜ô𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡ệ 𝐭𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ế𝐧, đả𝐦 𝐛ả𝐨 𝐭í𝐧𝐡 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐪𝐮ả 𝐯à 𝐬ự 𝐚𝐧 𝐭𝐨à𝐧 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐭𝐢ê𝐮 𝐝ù𝐧𝐠. 

 

⭐️ 𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐭𝐨𝐱 𝐜ó 𝐭á𝐜 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐬𝐚𝐮:
- 𝐏𝐡ù 𝐡ợ𝐩 𝐯ớ𝐢 𝐦ụ𝐜 đí𝐜𝐡 𝐥𝐨ạ𝐢 𝐛ỏ 𝐜á𝐜 𝐧ế𝐩 𝐧𝐡ă𝐧.
- 𝐓𝐫ẻ 𝐡ó𝐚 𝐥à𝐧 𝐝𝐚 𝐜ủ𝐚 𝐛ạ𝐧, 𝐭ă𝐧𝐠 độ 𝐬á𝐧𝐠 𝐦ị𝐧 𝐦ộ𝐭 𝐜á𝐜𝐡 𝐡𝐨à𝐧 𝐡ả𝐨
- 𝐓𝐡ú𝐜 đẩ𝐲 𝐪𝐮á 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐬ả𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧, 𝐠𝐢ú𝐩 𝐥à𝐧 𝐝𝐚 𝐜ă𝐧𝐠 𝐭𝐫à𝐧, 𝐭ươ𝐢 𝐭ắ𝐧.
- 𝐂ả𝐢 𝐭𝐡𝐢ệ𝐧 𝐜𝐡ứ𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐦ồ 𝐡ô𝐢.
- 𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡ỏ 𝐜ơ, 𝐜ả𝐢 𝐭𝐡𝐢ệ𝐧 𝐤𝐡𝐮ô𝐧 𝐦ặ𝐭 𝐡ì𝐧𝐡 𝐯𝐮ô𝐧𝐠, 𝐭ạ𝐨 𝐠ươ𝐧𝐠 𝐦ặ𝐭 𝐕-𝐥𝐢𝐧𝐞.

 

THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT:
- Clostridium Botulinum Toxin Type A 100 units
- Albumin 0,5mg
- Sodium Chloride 0,9mg

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Xuất xứ: Korea - Hàn Quốc
- Quy cách: 1 ống / hộp.

    550.000₫Giá
    bottom of page